සැකිල්ල:Navseasoncats

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Lua දෝෂය in Module:Navseasoncats at line 1047: attempt to call local 'eng2ord' (a nil value).

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

About[සංස්කරණය]

Recognized category types
Type Example category BC(E)? Example output
Season 2001–02 FA Cup No
 • 1998–99
 • 1999–2000
 • 2000–01
 • 2001–02
 • 2002–03
 • 2003–04
 • 2004–05
Office term MEPs 2004–2009 No
 • 1989–1994
 • 1994–1999
 • 1999–2004
 • 2004–2009
 • 2009–2014
 • 2014–2019
 • 2019–2024
Numerical range Taxonbars with 30–34 taxon IDs
 • 18–22
 • 22–26
 • 26–30
 • 30–34
 • 34–38
 • 38–42
 • 42–46
Decade 2020s awards BC
 • 1930s
 • 1940s
 • 1950s
 • 1960s
 • 1970s
 • 1980s
 • 1990s
 • 2000s
 • 2010s
 • 2020s
 • 2030s
Year 1999 in Scotland BC(E)
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
Year (condensed) 2000 US presidential candidates
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
Ordinal (temporal) 2nd-century rabbis BC(E)
 • 4th BCE
 • 3rd BCE
 • 2nd BCE
 • 1st BCE
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
 • 4th
 • 5th
 • 6th
 • 7th
Ordinal (numeric) 5th Lok Sabha members
 • 1st
 • 1st
 • 2nd
 • 3rd
 • 4th
 • 5th
 • 6th
 • 7th
 • 8th
 • 9th
 • 10th
Ordinal (word) Fifth Dynasty of Egypt Lua දෝෂය in Module:Navseasoncats at line 1047: attempt to call local 'eng2ord' (a nil value).
Roman numeral Deputies of Legislature X of the Kingdom of Italy‎
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII
 • XIII
 • XIV
 • XV

Searching behavior[සංස්කරණය]

Multi-year seasons/office terms/numerical ranges are acceptable as long as the duration/range size remains constant, and no years/numbers are randomly skipped. The length of each duration/range is automatically determined from the originating category name, up to and including 10 years. MOS:DATERANGE compliance is preferred, but some deviation is allowed and tracked. {{Category redirect}}s are followed, if necessary, and tracked. The gap size between successive durations/ranges is also automatically determined, up to and including 5 years if a surrounding category is found, and defaults to 0 (e.g. 1995–961996–97).

Condensed year display is supported for presidential categories only (at the moment), for gaps up to and including 5 years, and defaults to 1.

Limitations[සංස්කරණය]

 • Season/office term categories do not work for any years BC, which will be hidden, because no working examples were found.
 • Decade categories recognize BC, but not BCE, because no working examples were found.
 • Condensed year display is supported for presidential categories only, due to their consistency.
 • Condensed Olympics display is not supported due to inconsistencies; use {{Winter Olympics by year category navigation}}, etc., instead.
 • Ordinal words do not work above the ninety-ninth; no higher working examples found.
 • General: for large, permanent gaps between successive categories, or when the base category name changes, use {{Category pair}} in addition to {{Navseasoncats}} on both sides of the gap/name change. Even if {{Navseasoncats}} is isolated, it has the benefit of confirming the absence of nearby categories to the reader/maintainer.

Related CfDs[සංස්කරණය]

Usage[සංස්කරණය]

Typical usage
Specify a minimum and/or maximum year to display
To not automatically follow {{Category redirect}}s
Exceptional cases

Testing[සංස්කරණය]

To test the output of the template on a particular category name, use the |testcase= parameter, and |testcasegap= if necessary:

 • 1750
 • 1751
 • 1752
 • 1753
 • 1754
 • 1755
 • 1756
 • 1757
 • 1758
 • 1759
 • 1760


Lua දෝෂය in Module:Navseasoncats at line 1047: attempt to call local 'eng2ord' (a nil value).

Tracking categories[සංස්කරණය]

Purge this page to update the totals

If the template encounters an issue, it displays an error message and/or places the category into one or more of the following tracking categories:

Maintenance required[සංස්කරණය]

Maintenance possible[සංස්කරණය]

Tracking only[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Navseasoncats&oldid=438146" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි