සැකිල්ල:Infobox zoo/doc

විකිපීඩියා වෙතින්

This template can be used on pages for zoos and public aquariums.

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox zoo
| name       = 
| logo       = 
| logo_width    = 
| logo_caption   = 
| image      = 
| image_width   = 
| image_caption  = 
| slogan      = 
| date_opened   = 
| date_opening   = 
| date_closed   = 
| location     = 
| coordinates   = 
| area       = 
| floorspace    = 
| num_animals   = 
| num_species   = 
| largest_tank_vol = 
| total_tank_vol  = 
| annual_visitors = 
| members     = 
| exhibits     = 
| owner      = 
| director     = 
| management    = 
| publictransit  = 
| website     = <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| date_established = 
| module      = <!-- or 'embedded' or 'nrhp' -->
| module = {{Infobox mapframe
 | stroke-color = #C60C30
 | marker    = zoo
 | marker-color = #1F2F57
 | zoom     = 9
}}
}}

Parameters[සංස්කරණය]

All parameters are optional.

name
Name of the zoo or aquarium.
logo
Logo image name to display at a default width of 300px (just the file name, such as "foo.jpg").
logo_width
width of logo.
logo_caption
caption for the logo that is displayed underneath the image.
logo_alt
alt text for the logo.
image
Image name to display at a default width of 300px (just the file name, such as "foo.jpg").
image_width
width of image.
image_caption
caption for the image that is displayed underneath the image.
image_alt
alt text for the image.
location
city, state, and country where the zoo is located.
date_opened
Date the zoo or aquarium opened. alternatively use date_opening for proposed zoos.
date_established
Date the zoo or aquarium established.
date_opening
Date the zoo or aquarium will open if the zoo is not yet open.
date_closed
Date the zoo or aquarium closed.
coordinates
geographical coordinates (latitude & longitude) of the zoo or aquarium (suggested location is a location and sizing that shows the entire facility when the link is opened), using {{coord}}.
area
Land area the zoo or aquarium occupies (include units and alternate units).
floorspace
Floor space in the aquarium (include units and alternate units).
num_animals
approximate number of animals at the zoo or aquarium (include a reference or year as well).
num_species
approximate number of unique species at the zoo or aquarium (include a reference or year as well).
largest_tank_vol
volume of largest aquarium tank.
total_tank_vol
total volume of all aquarium tanks.
annual_visitors
number of annual visitors.
members
Zoo or aquarium association(s) to which the facility belongs (e.g., AZA, EAZA, WAZA). Use {{ZooOrg}} to cite if possible.
exhibits
A short, comma-delimited list of major exhibits.
owner
Company or individual(s) which owns the zoo.
publictransit
The nearest public transport stop.
website
External link to the zoo's website. Use {{URL}}.
module=, embedded=, or nrhp=
The parameters can be used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules).

Map parameters[සංස්කරණය]

 • Basic parameters:
  • mapframe – Specify yes or no to show or hide the map, overriding the default. Default: no
  • mapframe-caption – Caption for the map. Default: blank (or if |mapframe-geomask= is set, "Location in geomask's label")
  • mapframe-custom – Use a custom map instead of the automatic mapframe. Specify either a {{maplink}} template, or another template that generates a mapframe map, or an image name. If used, the subsequent mapframe parameters will be ignored. Default: not specified
  • mapframe-id or id or qid – Id (Q-number) of Wikidata item to use. Default: item for current page
  • mapframe-coordinates or mapframe-coord or coordinates or coord – Coordinates to use, instead of any on Wikidata. Use the {{Coord}} template, e.g. |coord={{Coord|12.34|N|56.78|E}}. Default: coordinates from Wikidata
  • mapframe-wikidata – Set to yes to show shape/line features from the wikidata item, if any, when |coord= is set. Default: not specified
 • Customise which features are displayed:
  • mapframe-shape – Turn off display of shape feature by setting to none. Use an inverse shape (geomask) instead of a regular shape by setting to inverse. Default: not specified
  • mapframe-point – Turn off display of point feature by setting to none. Force point marker to be displayed by setting to on. Default: not specified
  • mapframe-line – Turn off display of line feature by setting to none. Default: not specified
  • mapframe-geomask – Wikidata item to use as a geomask (everything outside the boundary is shaded darker). Can either be a specific Wikidata item (Q-number), or a property that specifies the item to use (e.g. P17 for රට (P17), P131 for එය පිහිටා ඇති පරිපාලන ඒකකය (P131)). Default: not specified
  • mapframe-switcher – set to auto or geomasks or zooms to enable Template:Switcher-style switching between multiple mapframes. Default: not specified
   • auto – switch geomasks found in පිහිටීම (P276) and එය පිහිටා ඇති පරිපාලන ඒකකය (P131) statements on the page's Wikidata item, searching recursively. E.g. an item's city, that city's state, and that state's country.
   • geomasks – switch between the geomasks specified as a comma-separated list of Wikidata items (Q-numbers) in the mapframe-geomask parameter
   • zooms – switch between "zoomed in"/"zoomed midway"/"zoomed out", where "zoomed in" is the default zoom (with a minimum of 3), "zoomed out" is 1, and "zoomed midway" is the average
 • Other optional parameters:
  • mapframe-frame-width or mapframe-width – Frame width. Default: 270
  • mapframe-frame-height or mapframe-height – Frame height. Default: 200
  • mapframe-shape-fill – Color used to fill shape features. Default: #606060
  • mapframe-shape-fill-opacity – Opacity level of shape fill, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-stroke-color or mapframe-stroke-colour – Color of line features, and outlines of shape features. Default: #ff0000
  • mapframe-stroke-width – Width of line features, and outlines of shape features; default is "5". Default: 5
  • mapframe-marker – Marker symbol to use for coordinates; see mw:Help:Extension:Kartographer/Icons for options. Default: not specified (i.e. blank)
   • Can also be set to blank to override any default marker symbol
  • mapframe-marker-color or mapframe-marker-colour – Background color for the marker. Default: #5E74F3
  • mapframe-geomask-stroke-color or mapframe-geomask-stroke-colour – Color of outline of geomask shape. Default: #555555
  • mapframe-geomask-stroke-width – Width of outline of geomask shape. Default: 2
  • mapframe-geomask-fill – Color used to fill outside geomask features. Default: #606060
  • mapframe-geomask-fill-opacity – Opacity level of fill outside geomask features, a number between 0 and 1. Default: 0.5
  • mapframe-zoom – Set the zoom level, from "1" to "18", to used if the zoom level cannot be determined automatically from object length or area. Default: 10
  • mapframe-length_km or mapframe-length_mi or mapframe-area_km2 or mapframe-area_mi2 – Determine zoom level by passing in object's length (in kilometres or miles) or area (in square kilometres or square miles). Default: not specified
  • mapframe-frame-coordinates or mapframe-frame-coord – Alternate latitude and longitude coordinates for initial placement of map, using {{coord}}. Default: derived from item coordinates

Example[සංස්කරණය]

Bristol Zoological Gardens
Main entrance
විවෘත කල දිනය1836 (1836)
පිහිටීමBristol, England
ඛණ්ඩාංක51°27′48″N 2°37′20″W / 51.46333°N 2.62222°W / 51.46333; -2.62222
වපසරිය12 acres (5 ha)
සතුන්7155 (2007)
විශේෂයන්419 (2007)
සාමාජීකත්වයන්The Bristol, Clifton and West of England Zoological Society
ප්‍රධාන ප්‍රදර්ශනZona Brazil, Seal and Penguin Coasts, Gorilla Island
වෙබ් අඩවියbristolzoo.org.uk
{{Infobox zoo
| zoo_name   = Bristol Zoological Gardens
| image     = Bristol Zoo Gardens Main Entrance.jpg
| image_caption = Main entrance
| date_opened  = {{start date|1836}}
| location   = [[Bristol]], England
| area     = 12 acres (5 [[hectare|ha]])
| coordinates  = {{coord|51|27|48|N|2|37|20|W|type:landmark_region:GB|display=inline,title}}
| num_animals  = 7155 (2007)
| num_species  = 419 (2007)
| members    = The Bristol, Clifton and West of England Zoological Society
| exhibits   = Zona Brazil, Seal and Penguin Coasts, Gorilla Island
| website    = {{URL|http://www.bristolzoo.org.uk}}
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[සංස්කරණය]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[සංස්කරණය]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[සංස්කරණය]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_zoo/doc&oldid=508926" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි