සැකිල්ල:Infobox dog breed

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සැකිල්ල:රොට්වෙයිල(ර්)
සුරතල් නාමය රොටී
රොට්
උපත් ලද රට ජර්මනිය
විශේෂ ලක්ෂණ
බර
පිරිමි කි.ග්‍රෑ. 50-60 (110 - 132 lbs)
ගැහැණු කි.ග්‍රෑ. 35-48 (77 - 105 lbs)
උස
පිරිමි සෙ.මී. 61-69 (අඟල් 24 - 27)
ගැහැණු සෙ.මී. 56-63 (අඟල් 22 - 25)
ලෝම වැස්ම බාහිර වැස්ම හා අභ්‍යන්තර වැස්ම,රළු,ඝන,කෙටි
පාට කලු හා දුඹුරු හෝ කලු හා මහෝගනී
පැටවුන් ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය 8 - 12 අතර, වැඩි විය හැක
ආයු කාලය වසර 8 - 10
ගෘහස්ථ සුනඛයා (Canis lupus familiaris)
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Blank template[සංස්කරණය]

{{Infobox dog breed 
|name   = 
|image  = 
|image_alt =
|image_caption = 
|altname = 
|nickname = 
|country = 
|patronage  =
<!-----Traits----->
|maleweight  = 
|femaleweight = 
|maleheight  = 
|femaleheight = 
|coat     = 
|color    = 
|litter_size = 
|life_span  = 
<!-----Classification and standards----->
|fcigroup  = 
|fcisection = 
|fcinum   = 
|fcistd   = 
|akcgroup  = 
|akcstd   = 
|akcfss   = 
|akcmisc  = 
|ankcgroup = 
|ankcstd  = 
|ckcgroup  = 
|ckcstd   = 
|ckcmisc  = 
|kcukgroup = 
|kcukstd  = 
|nzkcgroup = 
|nzkcstd  = 
|ukcgroup  = 
|ukcstd   = 
|rscegroup = 
|rscesect  = 
|rscestd  = 
|notrecognized = 
|extinct  = 
<!-----Notes----->
|note = 
}} 

Parameters[සංස්කරණය]

 • name: Breed name as in article title.
 • image: The name of the image (leave off Image:)
 • image_alt: Alternate text to describe an image to those that cannot see it.
 • If an image is included, alt text should be provided using image_alt. Alt text should not repeat the caption; instead, it should describe the image to someone who can't see it (see WP:ALT).
 • image_caption: A caption that describes the image.
 • Include a caption that mentions the coat-color, tail, ear, etc. variation and whether the dog is, for example, a puppy or nonstandard in other ways; Wikipedia standard now seems to be for full sentences, but if it's only a coat color variation we haven't been doing full sentences, just Blue merle Aussie or the like.
 • altname: Other names by which the breed is known by English speakers.
 • The list of names for the breed in the FCI standards is a good starting point; also can include common breed names from other English-speaking countries and kennel clubs. User:Sannse initially created a useful spreadsheet listing these known about for new articles (can also use Google search for English web sites for the possible breed names).
 • To specify more than one name, you must specify them all on one line separated by <br>
 • nickname: Common nicknames
 • These are shortened names that aren't an official breed name but that are in common use by owners or breeders of these dogs (e.g., "Doxie" for Dachshund; "GSD" for German Shepherd Dog).
 • As above, to specify more than one name, you must specify them all on one line separated by <br>
 • country: Country of origin, preferably at time of origin to avoid squabbling over current political boundaries.
 • Also available on the spreadsheet (or see breed's FCI listing - but be aware that the country listed may be the country responsible for the standard and not the true country of origin).
 • patronage: Country of patronage, according to the Article 2 Objectives, Section II, Paragraph g) of the Statutes of the Fédération Cynologique Internationale, used when no country of origin is responsible for the breed and in some other cases.
 • Traits
 • maleweight: The weight range of males
 • femaleweight: The weight range of females
 • maleheight: The height range of males
 • femaleheight: The height range of females
 • coat: The coat type
 • color: The color
 • litter_size: The range in size of a litter
 • life_span: The range in life span in years
 • Classification and breed standards
 • FCI standards; all four options are required.
 • fcigroup: The name of the group to which the dog belongs. (Hound, Working, etc..)
 • fcisection: The section number of the above group.
 • fcinum: The number of the dog breed.
 • fcistd: The URL to the FCI breed standard. You can use a couple of different web sites for this.
http://www.dogdomain.com/fci-1.htm]
http://www.google.com/search?q=cache:qg2Vj_42AdgJ:www.fci.be/uploaded_files/243gb99_en.doc+site:www.fci.be+%22243+/+09.+06.+1999%22&hl=en&ie=UTF-8
http://www.fci.be/uploaded_files/243gb99_en.doc
 • AKC standards; both options are required
 • akcgroup: The name of the group to which the dog belongs. (Hound, Working, etc..)
 • akcstd: The URL to the breed standard; start looking here: http://www.akc.org/breeds/complete_breed_list.cfm
 • akcfss: Add this if the breed is a part of the AKC's Foundation Stock Service
 • akcmisc: Add this if the breed is a part of the AKC's Miscellaneous group
an example for the Alaskan Malamute is: http://www.akc.org/breeds/alaskan_malamute/index.cfm
If the group is FSS, see preceding akcfss instructions.
 • ANKC standards; both options are required
 • ankcgroup: The number and name of the group to which the dog belongs. (Referring to the hound, etc. group)
Please put this in the format: Group NUMBER - (NAME)
 • CKC standards; both options are required
 • ckcgroup: The name of the group to which the dog belongs. (Hound, Working, etc..)
Please put this in the format: Group NUMBER - (NAME)
 • ckcmisc: Add this if the breed is a part of the CKC's Miscellaneous List
 • KC (UK) standards; both options are required
 • NZKC standards; both options are required
 • UKC standards; both options are required
 • RSCE standards; all three options are required
 • rscegroup: The name of the group to which the dog belongs. (Hound, Working, etc..)
 • rscesect: The section number and sub-number of the above group.
 • rscestd: The URL to the breed standard; start looking here: http://rsce.es/lor_01.htm
 • notrecognized: Add this if the breed is not recognized by any major kennel club.
 • extinct: Add this if the breed is now extinct.
 • notes: Notes about the breed recognition or standards.
 • Comments such as: "This breed is recognized by the American Rare Breed Association", etc..

Usage[සංස්කරණය]

 • name is required; all other variables are optional.
 • All variables for each kennel club are required if any are used at all (for example, akcgroup and akcstd). If a value is not available, set it to blanks.
 • If the breed is not recognized by any major kennel club, include the notrecognized variable and set it to yes (actually to anything--text is ignored but it makes the table content work correctly).
 • If the breed is a part of the AKC's foundation stock service, include the akcfss variable and set it to yes (actually to anything--text is ignored but it makes the table content work correctly).
 • If you want to specify multiple entries for the altname or nickname variables, these must be on one line with <br> separating them.
 • The comments at the beginning and end don't affect the appearance of the table but please always include them to help newcomers understand what's going on when they edit the page.

Microformat[සංස්කරණය]

This template emits a "species" (or "biota") microformat.

The microformat is created by the use of class="biota", and classes for individual taxonomic ranks, such as class="domain" in a span around {{{domain}}} (full list). Please do not change or remove those classes other than as part of development of the microformat. For background information, see microformats on Wikipedia and the microformat specification.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_dog_breed&oldid=363405" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි