සැකිල්ල:Infobox UK place

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]
{{{official_name}}}
Scottish Gaelic: [{{{gaelic_name}}}] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)
Scots: [{{{scots_name}}}] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)
සැකිල්ල:Lang-kw
සැකිල්ල:Lang-cy
අයිරිෂ්: {{{irish_name}}}
මැන්ක්ස්: [{{{manx_name}}}] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)
[[{{{other_language}}}|{{{other_language_name}}}]]
{{{local_name}}}
—  {{{type}}}  —
[[File:{{{static_image_name}}}|{{{static_image_width}}}
|alt={{{static_image_alt}}}|{{{static_image_alt}}}]]
{{{static_image_caption}}}
[[File:{{{static_image_2}}}|{{{static_image_2_width}}}
|alt={{{static_image_2_alt}}}|{{{static_image_2_alt}}}]]
{{{static_image_2_caption}}}
Lua දෝෂය in Module:Location_map at line 510: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/United Kingdom" does not exist.
 {{{official_name}}} shown within the United Kingdom
Area  1 sq mi (2.6 km2{{{area footnotes}}}
Population 0 {{{population_ref}}}
   – density  0/sq mi (0/km2)
{{{statistic_title}}}{{{statistic}}}
{{{statistic_title1}}}{{{statistic1}}}
{{{statistic_title2}}}{{{statistic2}}}
Demonym{{{population_demonym}}}
Language{{{language}}}
{{{language1}}}
{{{language2}}}
OS grid reference{{{os_grid_reference}}}
Irish grid reference{{{irish_grid_reference}}}
   – Belfast 0 mi (0.0 km)  {{{belfast_direction}}}
   – Cardiff 0 mi (0.0 km)  {{{cardiff_direction}}}
   – Douglas 0 mi (0.0 km)  {{{douglas_direction}}}
   – Dublin 0 mi (0.0 km)  {{{dublin_direction}}}
   – Edinburgh 0 mi (0.0 km)  {{{edinburgh_direction}}}
   – London 0 mi (0.0 km)  {{{london_direction}}}
   – Charing Cross 0 mi (0.0 km)  {{{charingX_direction}}}
Civil parish{{{civil_parish}}}
{{{civil_parish1}}}
{{{civil_parish2}}}
Community{{{community_wales}}}
{{{community_wales1}}}
{{{community_wales2}}}
{{{community_wales3}}}
Principal area{{{unitary_wales}}}
{{{unitary_wales1}}}
{{{unitary_wales2}}}
{{{unitary_wales3}}}
Metropolitan borough{{{metropolitan_borough}}}
{{{metropolitan_borough1}}}
{{{metropolitan_borough2}}}
{{{metropolitan_borough3}}}
District{{{shire_district}}}
{{{shire_district1}}}
{{{shire_district2}}}
{{{shire_district3}}}
Unitary authority{{{unitary_england}}}
{{{unitary_england1}}}
{{{unitary_england2}}}
{{{unitary_england3}}}
Council area{{{unitary_scotland}}}
{{{unitary_scotland1}}}
{{{unitary_scotland2}}}
{{{unitary_scotland3}}}
District{{{unitary_northern_ireland}}}
{{{unitary_northern_ireland1}}}
{{{unitary_northern_ireland2}}}
Parish{{{manx_parish}}}
Ceremonial county{{{lieutenancy_wales}}}
{{{lieutenancy_wales1}}}
{{{lieutenancy_wales2}}}
{{{lieutenancy_wales3}}}
Greater London
Shire county{{{shire_county}}}
{{{shire_county1}}}
{{{shire_county2}}}
{{{shire_county3}}}
Metropolitan county {{{metropolitan_county}}}
{{{metropolitan_county1}}}
{{{metropolitan_county2}}}
{{{metropolitan_county3}}}
Ceremonial county{{{lieutenancy_england}}}
{{{lieutenancy_england1}}}
{{{lieutenancy_england2}}}
{{{lieutenancy_england3}}}
Lieutenancy area{{{lieutenancy_scotland}}}
{{{lieutenancy_scotland1}}}
{{{lieutenancy_scotland2}}}
{{{lieutenancy_scotland3}}}
County{{{lieutenancy_northern_ireland}}}
{{{lieutenancy_northern_ireland1}}}
{{{lieutenancy_northern_ireland2}}}
Sheading{{{manx_shedding}}}
Region
Country[[{{{country}}}]]
Sovereign stateඑක්සත් රාජධානිය
Post town {{{post_town}}}
Postcode district [[{{{postcode_area}}} postcode area|{{{postcode_district}}}]]
Post town {{{post_town1}}}
Postcode district [[{{{postcode_area1}}} postcode area|{{{postcode_district1}}}]]
Post town {{{post_town2}}}
Postcode district [[{{{postcode_area2}}} postcode area|{{{postcode_district2}}}]]
Dialling code {{{dial_code}}}
{{{dial_code1}}}
{{{dial_code2}}}
Police  
Fire  
Ambulance  
EU Parliament
UK Parliament{{{constituency_westminster}}}
{{{constituency_westminster1}}}
{{{constituency_westminster2}}}
……
{{{constituency_westminster8}}}
Scottish Parliament{{{constituency_scottish_parliament}}}
{{{constituency_scottish_parliament1}}}
{{{constituency_scottish_parliament2}}}
……
{{{constituency_scottish_parliament10}}}
London Assembly
Welsh Assembly{{{constituency_welsh_assembly}}}
{{{constituency_welsh_assembly1}}}
{{{constituency_welsh_assembly2}}}
House of Keys{{{constituency_manx_parliament}}}
NI Assembly{{{constituency_ni_assembly}}}
{{{constituency_ni_assembly1}}}
{{{constituency_ni_assembly2}}}
{{{constituency_ni_assembly3}}}
Councillors{{{councillors}}}
Councillors{{{councillor1}}} ({{{party1}}})
{{{councillor2}}} ({{{party2}}})
{{{councillor3}}} ({{{party3}}})
{{{councillor4}}} ({{{party4}}})
{{{councillor5}}} ({{{party5}}})
Website{{{website}}}
List of places
United Kingdom

{{Infobox UK place}} is intended for use with articles about places (i.e. human settlements) in the United Kingdom. It has provision for a location map, images, captions, and detailed information about the place e.g. population, governance, and public services. There is an associated Template:Infobox UK feature which operates in a similar manner and is intended for features such as bridges, castles, and hills which do not require the options about governance etc.

Basic syntax[සංස්කරණය]

Examples are available showing typical infoboxes together with the code for those examples. This code can be cut and pasted into new articles. The samples provided are:

Isle of Man
Northern Ireland
Scotland
Wales
England – these can have differing structures:
Greater London
City of London
Metropolitan county (Greater Manchester, Merseyside, Tyne and Wear, South Yorkshire, West Yorkshire, West Midlands)
Shire district in a shire county
...within a parish of the same name
Unitary district within a shire
Standalone unitary (Herefordshire, Rutland, Bristol, Isle of Wight)

Full syntax[සංස්කරණය]

Parameters[සංස්කරණය]

For automated features[සංස්කරණය]

Commonly used[සංස්කරණය]

For optional features[සංස්කරණය]

Places split by boundaries[සංස්කරණය]

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Infobox UK place

Intended for use with articles about places i.e. human settlements in the United Kingdom. It has provision for a location map, images, captions, and detailed information about the place e.g. population, governance, and public services. There is an associated Template:Infobox UK feature which operates in a similar manner and is intended for features such as bridges, castles, and hills which do not require the options about governance etc.

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
official nameofficial_name

defaults to {{{PAGENAME}}}

Stringoptional
local namelocal_name

Stringoptional
countrycountry

England, Northern Ireland, Wales, Scotland - NOT [[linked]] (also produces EU constituency)

Stringoptional
crown dependencycrown_dependency

Isle of Man - NOT [[linked]] (this removes formal mentions of the UK)

Stringoptional
regionregion

(England only) this should NOT be linked (also produces EU constituency)

Stringoptional
region1region1

for places split between regions

Stringoptional
static imagestatic_image

now deprecated in favour of static_image_name (below); this is used for a static image (most commonly a skyline or landmark)

Stringoptional
static image namestatic_image_name

for a static image of the place, such as a skyline or defining local landmark

Stringoptional
static image widthstatic_image_width

allows control of the image width. Should be omitted in most cases (will default to 240)

Numberoptional
static image captionstatic_image_caption

optional caption for static image

Stringoptional
static image altstatic_image_alt

for a description of the image per [[WP:ALT]]

Stringoptional
static image 2static_image_2

now deprecated in favour of static_image_2_name (below); this is used for a second static image (for example a town crest)

Stringoptional
static image 2 namestatic_image_2_name

for a second static image, such as a town crest; specified as filename.jpg

Stringoptional
static image 2 widthstatic_image_2_width

allows control of the image width. Should not exceed 240

Numberoptional
static image 2 captionstatic_image_2_caption

optional caption for static image

Stringoptional
static image 2 altstatic_image_2_alt

for a description of the image per [[WP:ALT]]

Stringoptional
area total sq miarea_total_sq_mi

square mile data as a number - will automatically provide conversion to km<sup>2</sup>

Numberoptional
area total km2area_total_km2

sq km data as a number - will automatically provide

Numberoptional
area footnotesarea_footnotes

to cite the values used in the area fields. Use the <ref> </ref> tags

Stringoptional
populationpopulation

Enter just the number

Numberoptional
population refpopulation_ref

include a reference: e.g. <ref>Census, 2001</ref>

Stringoptional
population densitypopulation_density

for /sq mi ...use convert template {{Pop density mi2 to km2

Stringoptional
statisticstatistic

no description

Stringoptional
statistic titlestatistic_title

no description

Stringoptional
statistic1statistic1

no description

Stringoptional
statistic title1statistic_title1

no description

Stringoptional
statistic2statistic2

no description

Stringoptional
statistic title2statistic_title2

no description

Stringoptional
population demonympopulation_demonym

Stringoptional
os grid referenceos_grid_reference

Stringoptional
map typemap_type

type of map (leave blank for default map, or set to nomap, UK or Greater Belfast to force a particular map)

Stringoptional
map altmap_alt

alt text for map, for visually impaired and other readers who cannot see the image; see [[WP:ALT]]

Stringoptional
longitudelongitude

location of the place, puts a dot on the map

Stringoptional
latitudelatitude

location of the place, puts a dot on the map

Stringoptional
label positionlabel_position

adjust position of label by dot – defaults to right

Stringoptional
scalescale

optionally include a scale parameter in the coordinates link (default is city scale)

Stringoptional
post townpost_town

e.g. UXBRIDGE - converted automatically to upper case

Stringoptional
post town1post_town1

for places in more than one post town

Stringoptional
post town2post_town2

for places in more than one post town

Stringoptional
postcode areapostcode_area

e.g. UB

Stringoptional
postcode area1postcode_area1

for places in more than one postcode area

Stringoptional
postcode area2postcode_area2

for places in more than one postcode area

Stringoptional
postcode districtpostcode_district

e.g. UB1, UB2 (this is displayed)

Stringoptional
postcode district1postcode_district1

for places in more than one postcode area

Stringoptional
postcode district2postcode_district2

for places in more than one postcode area

Stringoptional
dial codedial_code

e.g. 020, 0161 or 01332 - NOT +44...

Stringoptional
dial code1dial_code1

for places with more than one dial code

Stringoptional
dial code2dial_code2

for places with more than one dial code

Stringoptional
constituency westminsterconstituency_westminster

Use a link. e.g. [[Chiltern Hundreds]]

Stringoptional
constituency westminster1constituency_westminster1

for places in more than one constituency. Use a link.

Stringoptional
constituency westminster2constituency_westminster2

for places in more than one constituency. Use a link.

Stringoptional
constituency westminster3constituency_westminster3

for places in more than one constituency. Use a link.

Stringoptional
civil parishcivil_parish

for places within a parish. Use a link, e.g. [[Odd Rode]]

Stringoptional
civil parish1civil_parish1

for places in more than one parish. Use a link.

Stringoptional
civil parish2civil_parish2

for places in more than one parish. Use a link.

Stringoptional
london distance milondon_distance_mi

for UK articles (outside of Greater London), distance to London as the crow flies

Numberoptional
london distance kmlondon_distance_km

Numberoptional
london distancelondon_distance

Numberoptional
london directionlondon_direction

Stringoptional
belfast distance mibelfast_distance_mi

NORTHERN IRISH articles only, distance to Belfast as the crow flies

Numberoptional
belfast distance kmbelfast_distance_km

Numberoptional
belfast distancebelfast_distance

Numberoptional
belfast directionbelfast_direction

Stringoptional
cardiff distance micardiff_distance_mi

WELSH articles only, distance to Cardiff as the crow flies

Numberoptional
cardiff distance kmcardiff_distance_km

Numberoptional
cardiff distancecardiff_distance

Numberoptional
cardiff directioncardiff_direction

Stringoptional
dublin distance midublin_distance_mi

distance to Dublin – may be relevant to NORTHERN IRISH articles as the crow flies

Numberoptional
dublin distance kmdublin_distance_km

Numberoptional
dublin distancedublin_distance

Numberoptional
dublin directiondublin_direction

Stringoptional
edinburgh distance miedinburgh_distance_mi

SCOTTISH articles only, distance to Edinburgh as the crow flies

Numberoptional
edinburgh distance kmedinburgh_distance_km

Numberoptional
edinburgh distanceedinburgh_distance

Numberoptional
edinburgh directionedinburgh_direction

Stringoptional
douglas distance midouglas_distance_mi

MANX articles only, distance to Douglas as the crow flies

Numberoptional
douglas distance kmdouglas_distance_km

Numberoptional
douglas distancedouglas_distance

Numberoptional
douglas directiondouglas_direction

Stringoptional
charingX distance micharingX_distance_mi

for places WITHIN Greater London ONLY as the crow flies

Numberoptional
charingX distance kmcharingX_distance_km

Numberoptional
charingX distancecharingX_distance

Numberoptional
charingX directioncharingX_direction

Stringoptional
gaelic namegaelic_name

Stringoptional
scots namescots_name

Stringoptional
unitary scotlandunitary_scotland

Stringoptional
unitary scotland1unitary_scotland1

for places in more than one

Stringoptional
lieutenancy scotlandlieutenancy_scotland

Stringoptional
lieutenancy scotland1lieutenancy_scotland1

for places in more than one

Stringoptional
constituency scottish parliamentconstituency_scottish_parliament

Stringoptional
constituency scottish parliament1constituency_scottish_parliament1

for places in more than one constituency

Stringoptional
constituency scottish parliament2constituency_scottish_parliament2

for places in more than one constituency

Stringoptional
welsh namewelsh_name

Stringoptional
community walescommunity_wales

Use a link, e.g. [[Eglwyscummin]]

Stringoptional
community wales1community_wales1

for places in more than one

Stringoptional
unitary walesunitary_wales

Stringoptional
unitary wales1unitary_wales1

for places in more than one

Stringoptional
lieutenancy waleslieutenancy_wales

Stringoptional
lieutenancy wales1lieutenancy_wales1

for places in more than one

Stringoptional
constituency welsh assemblyconstituency_welsh_assembly

Stringoptional
constituency welsh assembly1constituency_welsh_assembly1

for places in more than one constituency

Stringoptional
constituency welsh assembly2constituency_welsh_assembly2

for places in more than one constituency

Stringoptional
irish nameirish_name

Stringoptional
irish grid referenceirish_grid_reference

Stringoptional
unitary northern irelandunitary_northern_ireland

Stringoptional
unitary northern ireland1unitary_northern_ireland1

for places in more than one

Stringoptional
unitary northern ireland2unitary_northern_ireland2

for places in more than one

Stringoptional
lieutenancy northern irelandlieutenancy_northern_ireland

Stringoptional
lieutenancy northern ireland1lieutenancy_northern_ireland1

for places in more than one

Stringoptional
lieutenancy northern ireland2lieutenancy_northern_ireland2

for places in more than one

Stringoptional
constituency ni assemblyconstituency_ni_assembly

Stringoptional
constituency ni assembly1constituency_ni_assembly1

for places in more than one

Stringoptional
manx namemanx_name

Stringoptional
manx parishmanx_parish

for places in the Isle of Man

Stringoptional
manx sheddingmanx_shedding

for places in the Isle of Man, also generates emergency services

Stringoptional
constituency manx parliamentconstituency_manx_parliament

for House of Keys constituency

Stringoptional
metropolitan boroughmetropolitan_borough

Stringoptional
metropolitan borough1metropolitan_borough1

for places in more than one

Stringoptional
metropolitan countymetropolitan_county

Use a link. e.g. [[Tyne and Wear]]

Stringoptional
metropolitan county1metropolitan_county1

for places in more than one

Stringoptional
shire districtshire_district

Stringoptional
shire district1shire_district1

for places in more than one

Stringoptional
shire countyshire_county

Use a link. e.g. [[Devon]]

Stringoptional
shire county1shire_county1

for places in more than one

Stringoptional
unitary englandunitary_england

Stringoptional
unitary england1unitary_england1

for places in more than one

Stringoptional
lieutenancy englandlieutenancy_england

not required where shire or metropolitan is the same

Stringoptional
lieutenancy england1lieutenancy_england1

for places in more than one

Stringoptional
london boroughlondon_borough

this should not be linked and simplified: e.g. Bromley NOT [[London Borough of Bromley]]

Stringoptional
london borough1london_borough1

for places in more than one borough (also produces London Assembly constituency)

Stringoptional
london borough2london_borough2

for places in more than one borough (also produces London Assembly constituency)

Stringoptional
london borough3london_borough3

special cases, does not produce London Assembly constituency)

Stringoptional
london borough4london_borough4

special cases, does not produce London Assembly constituency)

Stringoptional
cornish namecornish_name

Stringoptional
other language nameother_language_name

any other alternative language name

Stringoptional
other languageother_language

any other alternative language name

Stringoptional
languagelanguage

any locally spoken languages

Stringoptional
language1language1

any locally spoken languages

Stringoptional
language2language2

any locally spoken languages

Stringoptional
websitewebsite

Council website for place (specifically)

Stringoptional
hide serviceshide_services

Set to Yes to turn off Police/Fire/Ambulance

Stringoptional

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "region"
 • "street-address"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

When giving coordinates, please don't be overly precise.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_UK_place&oldid=395169" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි