සැකිල්ල:Infobox American Indian chief

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Infobox American Indian chief
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is a wrapper for {{Infobox officeholder}}.

Usage[සංස්කරණය]

{{Infobox Native American leader
| name       = 
| native_name   = 
| native_name_lang = <!-- ISO 639-2 or 639-3 code -->
| image      = 
| image_size    = 
| alt       =
| caption     = 
| tribe      = 
| term_start    = 
| term_end     = 
| birth_name    =
| birth_date    = <!-- {{Birth date|YYYY|MM|DD}} For living people supply only the year unless the exact date is already WIDELY published, as per [[WP:DOB]]. -->
| birth_place   = 
| death_date    = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place   = 
| death_cause   = 
| predecessor   = 
| successor    = 
| nicknames    = 
| resting_place  = 
| rp_coordinates  = 
| battles     = 
| office      = 
| term_start    = 
| term_end     = 
| religion     = 
| party      = 
| education    = 
| spouse      = 
| partner     = 
| children     = 
| parents     = 
| relations    = 
| mother_tongue  = 
| module      = 
| footnotes    = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

The name is the only required parameter. Any unknown or inapplicable parameters should be left blank.

name
the name by which the leader is most widely known
native_name
in original orthography, if possible
native_name_lang
Use ISO 639-3 code, e.g. "mik" for Mikasuki. If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{plainlist}}, and wrapping each in {{lang}}, instead.
image
image name: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.
image_size
200px or 200x300px, etc.
alt
alt for image
caption
if helpful
tribe
without "people" or "tribe" at end (i.e., Navajo)
lead
date of accession to chieftaincy till end of reign Deprecated
term_start
date of accession to chieftaincy
term_end
date of end of reign
birth_name
if different
birth_date
{{birth date and age|1930|1|15}} (if living)
For living people supply only the year unless the exact date is already WIDELY published, as per WP:DOB. Treat such cases as if only the year is known, so use {{birth year and age}} or a similar option.
{{birth date|1930|1|15}} (if dead)
birth_place
place of birth: city, administrative region, sovereign state.
death_date
{{death date and age|1995|10|9|1930|1|15}} (if birth date is known)
{{death date|1995|10|9}} (if birth date unknown)
death_place
place of death: city, administrative region, sovereign state.
office
position held
term_start
date took up office
term_end
date left office
successor
chief after
nicknames
"Skookum Jim", etc.
battles
any battles, etc.
known_for
any treaties, achievements, etc.
death_cause
cause of death
resting_place
place of burial, ash-scattering, etc.
rp_coordinates
coordinates for place of burial, ash-scattering etc (use {{coord}} template)
religion
native or conversion
party
if involved in politics
education
lis school/university, dates
spouse
name of spouse, followed by dates of marriage; Lizzie (1836 – 1853); entries with a line break (<br/>)
partner
if there is no evidence of marriage; entries with a line break (<br/>)
children
names or number; entries with a line break (<br/>)
parents
entries with a line break (<br/>)
relations
siblings, other relatives; entries with a line break (<br/>)
mother_tongue
Subject's native language (text, not ISO code)
module
an embedded template
footnotes
notes about any of the infobox data

Example[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Infobox Native American leader

{{Infobox Native American leader
| name      = Joseph the Younger
| native_name   = Hin-mah-too-yah-lat-kekt
| native_name_lang = nez
| image      = ChiefJoseph.jpeg
| image_size   = 200px
| caption     = 
| tribe      = [[Nez Perce people|Nez Perce]]
| term_start   = 1871
| term_end    = 1904
| birth_date   = {{Birth date|1840|03|03}}
| birth_place   = [[Wallowa Valley]]
| death_date   = {{death date and age|1904|9|21|1840|3|3}}
| death_place   = [[Colville Indian Reservation]]
| predecessor   = Joseph the Elder
| successor    = 
| nicknames    = Chief Joseph
| known for    = 
| death_cause   = Natural causes
| resting_place  = [[Nespelem, Washington]]
| rp_coordinates = 
| religion    = 
| party      = 
| education    = 
| spouse     = Heyoon Yoyikt<br/>Springtime
| partner     = 
| children    = daughter
| parents     = Tuekakas (father)<br/>Khapkhaponimi (mother)
| relations    = Sousouquee (elder brother)<br/>Ollokut (younger brother)<br/>four sisters
| signature    = 
| footnotes    = 
}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Infobox_American_Indian_chief&oldid=347363" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි