සැකිල්ල:Hidden

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template creates a dynamic navigation box using style sheet declarations in MediaWiki:Common.css and Javascript code in MediaWiki:Common.js. It displays the first parameter (the heading) with a [show] link on the right. If [show] is clicked by the user, the second parameter (the body) is displayed below the heading and the [show] link becomes [hide]. Clicking on [hide] then hides the body again and the [hide] link becomes [show] again.

The template does not provide an argument to designate the initial state of the show/hide control. In the nested case, show/hide controls in hidden content retain their state. There is no facility for collapse all or reveal all.

Do not hide content in articles. This violates the WP:Manual of Style#Scrolling lists and collapsible content and WP:Accessibility guidelines.

Usage[සංස්කරණය]

Full syntax[සංස්කරණය]

{{Hidden
| expanded=true  <!--(omit for initial hidden state)-->
| style = 
| headerstyle = 
| header = 
| contentstyle = 
| content =

|fw1= |fw2= |bg1= |bg2= |ta1= |ta2=
}}

Parameters[සංස්කරණය]

Only two parameters are required for this template:

header
text for header (title); alternative to using unnamed parameter {{{1}}}
content
text for body (content); alternative to using unnamed parameter {{{2}}}

Optional[සංස්කරණය]

style
CSS styling for template overall.
headerstyle
CSS styling for title (header).
contentstyle
CSS styling for the hidden content.
expanded
any nonblank value (e.g. |expanded=on) will cause the template to be initially expanded by default.
multiline
any nonblank value (e.g. |multline=y) will reduce the line-height of the title and add some padding to avoid overlap with the show/hide button.

Note: This template will not respect the user preference "justify paragraphs".

Examples[සංස්කරණය]

Basic[සංස්කරණය]

In this example only the two required parameters are specified.

Code
{{hidden|Title text here|Body text line 1<br/>Body text line 2}}
Result

Header background[සංස්කරණය]

Code
{{hidden
|Title text here
|Body text line 1<br/>Body text line 2
|headerstyle=background:#ccccff
|style=text-align:center;
}}
Result

CSS[සංස්කරණය]

Code
{{hidden
| style = border:1px dashed red; width: 50%;
| headerstyle = background: #ccccff; font-size: 110%;
| contentstyle = text-align: center; color:green;
| header = Title text here
| content = Body text line 1<br />Body text line 2<br />Body text line 3
}}
Result

Issues[සංස්කරණය]

Show/hide button overlap[සංස්කරණය]

With ta1=right or a long header, the header may overlap the show/hide button:
{{ hidden|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.|def}} gives ""


Possible workaround is to use |multiline=y:
"{{hidden|multiline=y|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.|def}}" gives ""
Example with long header


Above example with workaround:
"{{hidden|multiline=y|abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc abc |def}}" gives ""

Sections[සංස්කරණය]

Sections included inside a hidden block result in broken anchors in the table of contents at the top of the page.

See also[සංස්කරණය]

Supporting templates:

Similar templates:

Hidden tracking/maintenance category:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Hidden&oldid=344727" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි