සැකිල්ල:Flag templates

විකිපීඩියා වෙතින්
Output style → Country name Country Name (code) Athlete (country code) Athlete
Country Name
Country code
Olympic Games {{FlagIOC}} {{FlagIOCteam}} {{FlagIOCathlete}} {{FlagIOCmedalist}} {{FlagIOCshort}}
Other games {{FlagIOC2}} {{FlagIOC2team}} {{FlagIOC2athlete}} {{FlagIOC2medalist}} {{FlagIOC2short}}
Paralympic Games {{FlagIPC}} {{FlagIPCteam}} {{FlagIPCathlete}} {{FlagIPCmedalist}} {{FlagIPCshort}}
Pan American {{FlagPASO}} {{FlagPASOteam}} {{FlagPASOathlete}} {{FlagPASOmedalist}}
Parapan American {{FlagPPASO}}
Commonwealth {{FlagCGF}} {{FlagCGFteam}} {{FlagCGFathlete}} {{FlagCGFmedalist}}
Southeast Asian {{FlagSEAGF}} {{FlagSEAGFteam}} {{FlagSEAGFathlete}} {{FlagSEAGFmedalist}}
World Games {{FlagIWGA}}
Central American and Caribbean Games {{FlagCAC}}
Asian Games {{FlagOCA}}
European Games {{FlagEOC}}
African Games {{FlagAFOC}}
Mediterranean Games {{FlagCIJM}}
Summer Universiade {{FlagFISU}}
"Nation at Championships"-style {{Flaglinkteam}}
Generic {{Flag}} {{Flagteam}} {{Flagathlete}} {{Flagmedalist}}
Generic (variant) {{Flaglink}} {{Flaglinkathlete}} {{Flaglinkmedalist}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Flag_templates&oldid=524390" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි