සැකිල්ල:Edit semi-protected/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

To request an edit to a semi-protected page, place this template on the corresponding talk page by writing {{edit semi-protected}}. The template should be accompanied by a clear and specific description of the requested change. For any change that might be controversial, obtain consensus before placing the template. See Wikipedia:Edit requests for further guidance.

Usage[සංස්කරණය]

Basic usage
{{edit semi-protected}} yes
Specify pages to be edited
{{edit semi-protected|First page to be edited|Second page to be edited|...}}
Deactivate a request
{{edit semi-protected|answered=yes}}
All parameters
{{edit semi-protected
| First page to be edited|Second page to be edited|Third page to be edited|...
| answered = yes
| ans      = yes
| demo     = 
}}

Parameters[සංස්කරණය]

All parameters are optional.

  • positional parameters - specify pages to be edited. You can add an unlimited number of pages.
  • answered or ans - set this to "yes", "y", "true" or "1" to mark the edit request as answered. This removes the page from the edit request category.
  • demo - set this to "yes", "y", "true" or "1" to demonstrate the template. This suppresses categories and namespace checks.

Responding to requests[සංස්කරණය]

See Wikipedia:Edit requests#Responding to requests.

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Edit_semi-protected/ලේඛය&oldid=544507" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි