සැකිල්ල:Comics infobox sec/genrecat

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Call structure:

{{Comics infobox sec/genrecat
|sort    = {{{sort|}}}/{{{sortkey|}}}/{{{sort_title|}}}
|Adventure  = {{{Adventure|}}}
|AltHistory = {{{AltHistory|}}}
|Anarch   = {{{Anarch|}}}
|Anthology  = {{{Anthology|}}}
|Autobio   = {{{Autobio|}}}
|Biopunk   = {{{Biopunk|}}}
|Bond    = {{{Bond|}}}
|Christian  = {{{Christian|}}}
|Chthulu   = {{{Chthulu|}}}
|Crime    = {{{Crime|}}}
|Crossover  = {{{Crossover|}}}
|Cyberpunk  = {{{Cyberpunk|}}}
|Detective  = {{{Detective|}}}
|Erotic   = {{{Erotic|}}}
|Fantasy   = {{{Fantasy|}}}
|Furry    = {{{Furry|}}}
|Historical = {{{Historical|}}}
|Horror   = {{{Horror|}}}
|Humor    = {{{Humor|}}}
|LoEG    = {{{LoEG|}}}
|Magic    = {{{Magic|}}}
|MArts    = {{{MArts|}}}
|Mystery   = {{{Mystery|}}}
|Myth    = {{{Myth|}}}
|Office   = {{{Office|}}}
|PostApoc  = {{{PostApoc|}}}
|Romance   = {{{Romance|}}}
|SciFi    = {{{SciFi|}}}
|Spy     = {{{Spy|}}}
|Steampunk  = {{{Steampunk|}}}
|Superhero  = {{{Superhero|}}}
|TechnoThril = {{{TechnoThril|}}}
|TimeTravel = {{{TimeTravel|}}}
|Vampire   = {{{Vampire|}}}
|War     = {{{War|}}}
|WotW    = {{{WotW|}}}
|Werewolf  = {{{Werewolf|}}}
|Western   = {{{Western|}}}
|WW1     = {{{WW1|}}}
|WW2     = {{{WW2|}}}
|zh     = {{{zh|}}}
|Zombie   = {{{Zombie|}}}
}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Comics_infobox_sec/genrecat&oldid=347552" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි