සැකිල්ල:Color box templates

විකිපීඩියා වෙතින්
Color box templates සැකිල්ල:VTE
Template Description Example
{{Color box}} Color box size with black borders and text color. Standard size.      or  ORANGE 
{{Color box striped}} Striped color box. Standard size. සැකිල්ල:Color box striped
{{RouteBox}} Borderless color box with text color and wikilinks. සැකිල්ල:RouteBox
{{Colorbull}} Colored bullet with wikilinks. සැකිල්ල:Colorbull
{{Legend inline}} Color box size with black borders. Standard size.   
{{Color sample}} Color box size with black borders. Smaller size. සැකිල්ල:Color sample
{{Swatch inline}} සැකිල්ල:Swatch inline
{{Background color}} orange
{{Rail color box}} A version with more display options. Part of Module:Adjacent stations සැකිල්ල:Rail color box, සැකිල්ල:Rail color box
{{Diagonal split color box}} Color box split diagonally. Standard size. සැකිල්ල:Diagonal split color box
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Color_box_templates&oldid=576323" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි