සැකිල්ල:Cat handler/numbered

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This is the {{cat handler/numbered}} sub-template.

Do not use this template directly, use {{cat handler}} instead. This template is called from {{cat handler}}, see user documentation there.

The rest of the sections here are only for those that want to understand the internal workings of this template.

Technical details[සංස්කරණය]

This sub-template makes it possible for its parent-template to take input in two forms:

{{cat handler
| 1 = Input
| main = 1
| talk = 1   <!--Reusing "Input" for both the main and talk parameters-->
}}

{{cat handler
| main = Input1
| talk = Input2   <!--Instead feeding text directly to the talk parameter-->
}}

This sub-template takes a bunch of numbered parameters. There's no limit to the number of parameters it can use, other than what the servers and MediaWiki system can handle.

It also takes a parameter named data. If data is a number, then it returns the data of the corresponding numbered parameter. If data is something else, for instance a category name, then it returns data unchanged.

Here's how you would normally call this sub-template:

{{cat handler/numbered
| 1 = {{{1|}}}
| 2 = {{{2|}}}
| 3 = {{{3|}}}
| 4 = {{{4|}}}
| data = Input can be a number between 1-4, or something else.
}}

In the above example, since the parent-template feeds only 1-4, then only the numbers 1-4 will work properly. Feeding other numbers will return an empty string.

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Cat_handler/numbered&oldid=110974" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි