සැකිල්ල:හැකිළියහැකි විකල්පය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Initial visibility: currently defaults to autocollapse

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

 • |state=collapsed: {{BASEPAGENAME|state=collapsed}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
 • |state=expanded: {{BASEPAGENAME|state=expanded}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
 • |state=autocollapse: {{BASEPAGENAME|state=autocollapse}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • එම පිටුව තුල වෙනත් {{navbar}}, {{sidebar}} හෝ වෙනත් ඕනෑම හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් තිබේනම්, මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
  • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse.

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

{{Collapsible option}} provides a standardised message for transclusion on the pages of collapsible templates whose collapsibility may be managed by the parameter |state=.

It may be used on either the template page itself (wrapped within <noinclude>...</noinclude> tags) or on the template's {{documentation subpage}}.

Indicating optional use of state name[සංස්කරණය]

The |state= parameter used to manage collapsible templates need not always be named explicitly, i.e. {{Template name|state}} can be the same as {{Template name|state=state}}, if the template is coded that way. To indicate this in the {{collapsible option}} message, add the parameter |statename=optional. This modifies the message so that it reads (if it were used for itself):

Initial visibility: currently defaults to autocollapse

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

 • |state=collapsed: {{හැකිළියහැකි විකල්පය|state=collapsed}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
 • |state=expanded: {{හැකිළියහැකි විකල්පය|state=expanded}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
 • |state=autocollapse: {{හැකිළියහැකි විකල්පය|state=autocollapse}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • එම පිටුව තුල වෙනත් {{navbar}}, {{sidebar}} හෝ වෙනත් ඕනෑම හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් තිබේනම්, මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
  • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse.

This possibility is enabled by including:

 • {{{1|}}} as part of a collapsible template's |state= parameter – for instance, as |state={{{state|{{{1|}}}}}} or |state={{{state|{{{1|<noinclude>expanded</noinclude>}}}}}}, etc.
 • <noinclude>,<includeonly>as part of a collapsible template's state argument – for instance, as |state={{{state<includeonly>|collapsed</includeonly>}}}

If, however, the template includes collapsible sections within itself (e.g. {{Navbox with collapsible groups}}), then enabling this possibility may introduce ambiguity as regards what is to be collapsed or expanded. In those instances, therefore, the requirement to use |state= should be retained.

Changing the default state[සංස්කරණය]

To change the default state {{collapsible option}} uses, add the parameter |default=collapsed or |default=expanded accordingly. To restore the default, remove any |default= previously included.

The |default=collapsed option must not be used in main article content in mainspace, e.g. to hide tables of information, or to cram extraneous details into infoboxes. This option is permissible in navboxes, which are not part of the article content per se.

Slashes and the nobase parameter[සංස්කරණය]

If the template name given to {{collapsible option}}</nowiki> includes a forward-slash (virgule) character – / – then the parameter |nobase= (set to on, true, etc.) will need to be added so that the name is displayed correctly (i.e., so that {{PAGENAME}} rather than the default {{BASEPAGENAME}} is used to display it).

See also[සංස්කරණය]