සැකිල්ල:ශක වර්ෂ ලිපි ඇරඹුම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශක වර්ෂ ලෙස කෙටියෙන හැඳින්වෙන ශ්‍රීමත් ශාලිවාහන ශක නෘප වර්ෂ ප්‍රමාණයෙන්