සැකිල්ල:වර්ගීකරණය/Columbidae

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පූර්වජ තක්සෝන
Domain: Eukaryota [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
රාජධානිය: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
උපරාජධානිය: Eumetazoa [Taxonomy; edit]
Clade: ParaHoxozoa [Taxonomy; edit]
Clade: Bilateria [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Superphylum: Deuterostomia [Taxonomy; edit]
වංශය: Chordata [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Subphylum: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Infraphylum: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
උපරිවර්ගය: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
..... .....
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: Euavialae [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
වර්ගය: Aves [Taxonomy; edit]
අධෝවර්ගය: Neognathae [Taxonomy; edit]
Superorder: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Division: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Clade: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
(unranked): {{{1}}} [Taxonomy; edit]
Superorder: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
ගෝත්‍රය: {{{1}}} [Taxonomy; edit]
කුලය: {{{1}}} [Taxonomy; edit]

Wikipedia does not yet have an article about Columbidae. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Columbidae's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Columbiformes [Taxonomy; edit]
Rank: familia (displays as කුලය)
Link: Columbidae
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl