සැකිල්ල:මෙයද බලන්න

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මෙයද බලන්න: දෝෂය: සැකිල්ල සඳහා එක් ලේඛන නාමයක් හෝ ඇතුලත් කල යුතුය
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

භාවිතය[සංස්කරණය]

{{මෙයද බලන්න}} is used to create hatnotes to point to a small number of other, related, titles at the top of article sections according to Wikipedia:Layout. It is not for use in the "See also" section at the bottom of an article.


{{මෙයද බලන්න|Article 1|...|Article 15}}
  • One to fifteen articles can be listed.
  • The word "and" is always placed between the final two entries.
  • If more than 15 entries are supplied, a message will be displayed pointing out the problem.
  • You can use parameters label 1 to label 15 to specify alternative labels for the links.
adding newline characters will break article links <1-- presumably because of the leading ":" -->

Example[සංස්කරණය]

Code Result
{{මෙයද බලන්න|Article}}
මෙයද බලන්න: Article
{{මෙයද බලන්න|Article|label 1=Alternative title for Article}}
මෙයද බලන්න: Article
{{මෙයද බලන්න|Article|Article 2}}
මෙයද බලන්න: Article සහ Article 2
{{මෙයද බලන්න|Article|Article 2|Article 3}}
මෙයද බලන්න: Article, Article 2, සහ Article 3
{{මෙයද බලන්න|Article|Article 2|label 2=Alternative title for Article 2}}
මෙයද බලන්න: Article සහ Article 2

And so on up to 15 parameters.

See also: Link to subsection[සංස්කරණය]

It is possible to direct this template to link a particular section within another article.

{{මෙයද බලන්න|Michael Tritter#storyline|l1=Storyline}} gives

මෙයද බලන්න: Storyline

See also[සංස්කරණය]

{{Cat also}} is used for small sets of see also (list of other categories) for information in the end of text on category pages or talk pages, etc. Template:Catmore (edit discuss links history) "The main article for this category is..."

Template:Details (edit discuss links history)

-- e.g. - {{Details|A|B|C}} -->

Template:Details2 (edit discuss links history) as above but for when articles end in a full stop
Template:Details3 (edit discuss links history) as above but for more than one article
Template:Further (edit discuss links history)

-- e.g. - {{Further|A|B|C}} -->

Template:Main (edit discuss links history), to use when you have more than one main article.

-- e.g. - {{main|A|B|C}} -->

Template:MainBold (edit discuss links history), to use when you have more than one main article, primarily for use in category text, not Wikipedia සැකිල්ල:NAMCON compliant inside articles.

-- e.g. - {{mainBold|A|B|C}} --> සැකිල්ල:මූලිකBold

Template:Mainlist (edit discuss links history) "For a more comprehensive list, see..."
{{See}} (deprecated - use {{Further}})

-- e.g. - {{See|A|B|C}} -->
Further information: A,  B,  C

Template:See also (edit discuss links history) — Article version of this template (Has technical problem with specifying ':Category' spelt out, and this is far more convenient, as you need never spell it out at all!


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:මෙයද_බලන්න&oldid=84216" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි