සැකිල්ල:බහුරුත්හරණය අවශ්‍යයි/testcases

විකිපීඩියා වෙතින්
:{{Dn}}
:{{Dn|a|}}
:{{Dn|a|b|date=January 2011}}

Testing sandbox version[සංස්කරණය]

[disambiguation needed]
a [disambiguation needed]
b [disambiguation needed]

Testing main template[සංස්කරණය]

[බහුරුත්හරණය අවශ්‍යයි]
a [බහුරුත්හරණය අවශ්‍යයි]
b [බහුරුත්හරණය අවශ්‍යයි]