සැකිල්ල:පැති කොටුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is a meta-template that can be used to create nicely-styled floating content boxes (see example directly opposite).

Parameters[සංස්කරණය]

Parameter Description
metadata Set as |metadata=no to suppresses the HTML "metadata" class.
position Set as |position=left to float the box on the lefthand rather than righthand side of the page.
class CSS classes to apply to the box.
style CSS styles to apply to the box.
abovestyle CSS styles to apply to the "above" cell (see next parameter) only.
above Content to appear in a separate row above the main cell (and spanning the entire width of the box).
image A full image tag (or other content); if this is not present or set as none, no image is displayed.
textstyle CSS styles to apply to the text cells only.
text Text to display in the box.
imageright A full image tag (or other content) to display in a separate table cell on the box's righthand side.
below Content to appear in a separate row underneath the main cell (and spanning the entire width of the box).

See also[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:පැති_කොටුව&oldid=56693" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි