සැකිල්ල:පරිශීලක කරදරකාරයන් වාරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
No sign.svg මෙම පරිපාලක අවශ්‍ය වුවහොත් කරදරකාර පරිශීලකයන් වාරණයට සූදානම්ය .


Notes

This category lists administrators who have expressed willingness to make blocks of difficult editors, or on behalf of other administrators -- for example editors who have made threats, or where a concern of harassment or other undue consequences exists, if blocked or thwarted.

Requests should be made on talk pages or in confidence, by email, to any administrator listed either here, or listed at the main list, at Wikipedia:Admins willing to make difficult blocks.

More details on volunteering for this list can be found on that page, as well as at WP:HARASS.


Category

This template also automatically lists the user under Category:කරදරකාරයන් වාරණයට සූදානම් විකිපීඩියා පරිපාලකයෝ.

If you wish to be listed in the category without using the userbox, then add the following to your user or talk page:

[[Category:Wikipedia administrators willing to make difficult blocks|{{PAGENAME}}]]