සැකිල්ල:දුම්රිය මාර්ග/වැලිපිල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්
Sri Lankan train,Northern Line,Sri Lanka.JPG