සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව සංගීත භාණ්ඩ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Code[සංස්කරණය]

තොරතුරුකොටුව සංගීත භාණ්ඩ
Example-serious.jpg
background
වෙනත් නම්names
වර්ගීකරණයclassification
Hornbostel-Sachs Classificationhombostel_sachs
(hombostel_sachs_desc)
ගවේෂක(යන්)inventors
ප්‍රවර්ධනයdeveloped
Playing range

range [music notation]

Related instruments

related

සංගීතඥයින්

musicians

Builders

builders

More articles

articles

{{Infobox instrument
| name         = {{subst:PAGENAMEBASE}}
| image         = Replace this image butterfly.png
| image_size      =
| alt          =
| caption        =
| background      =
| names         =
| classification    =
| hornbostel_sachs   =
| hornbostel_sachs_desc =
| inventors       =
| developed       =
| timbre        = 
| volume        = 
| attack        = 
| decay         = 
| range         =
| pitch         = 
| related        = {{bulleted list|x|y}}
| musicians       =
| builders       =
| articles       =
}}

Usage[සංස්කරණය]

This template, meant to be used on all musical instrument pages, takes the following parameters (bold parameters are required, others are optional):

name – full name of the instrument - using WikiProject Musical Instruments/Templates/Infobox instrument/doc will set this field to the name of the article
image – the filename of a photo of the instrument
caption - a caption for the photo of the instrument
background – the general classification of the instrument ('keyboard', 'woodwind', 'brass', 'string', 'percussion', 'electronic', or 'other') used to choose the color scheme of the infobox and populate a simple classification link-header below the image caption
names – other name/names
classification – the classification of the instrument (such as string, woodwind, etc.)
hornbostel_sachs - the Hornbostel–Sachs classification of the instrument (or 'NaN', if not specified, such as for the Hydraulophone)
hornbostel_sachs_desc - a textual description of the Hornbostel–Sachs classification
inventors - the inventor(s) of the instrument, if known
developed - the rough time period (and instrument from which) the instrument was developed (e.g. "Early 16th century" for the violin, "Early 18th century from the chalumeau" for the clarinet, etc.)
timbre - the sound quality of the instrument
volume - how loud the instrument is: "low", "medium", "high"
attack - how quickly the instrument begins making sound when it starts being played: "slow", "medium", "fast"
decay - how long the sound fades after the instrument stops being played: "slow", "medium", "fast"
range - the playing range of the instrument (an image is preferred; many are already created, see commons:Category:Instrument ranges)
pitch - the playing range of the instrument, without image: "low", "medium", "high"
related - related musical instruments. Use {{bulleted list}} to list multiple instruments.
musicians - related musicians. Use {{bulleted list}} to list multiple musicians.
composers - related composers.
builders - related musical instrument makers. Use {{bulleted list}} to list multiple makers.
sound sample - related sample.
articles - more information or other articles which may be of interest. Use {{bulleted list}} to list multiple articles.

TemplateData[සංස්කරණය]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for තොරතුරුකොටුව සංගීත භාණ්ඩ

An infobox for articles about musical instruments

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Namename

The name of the instrument

Stringoptional
Imageimage

The file name for an image of the instrument

Stringoptional
Captioncaption

An description of the image

Stringoptional
Backgroundbackground

The general classification of the instrument ('keyboard', 'woodwind', 'brass', 'string', 'percussion', 'electronic', or 'other') used to choose the color scheme of the infobox and populate a simple classification link-header below the image caption

Stringoptional
Namesnames

Alternative names for the instrument

Stringoptional
Classificationclassification

The general classification of the instrument - Idiophone, Membranophone, Chordophone, Aerophone, Electrophone

Stringoptional
Hornbostel-Sachshornbostel_sachs

The Hornbostel-Sachs number of the instrument

Stringoptional
Hornbostel-Sachs Descriptionhornbostel_sachs_desc

The name of the Hornbostel-Sachs subcategory of the instrument

Stringoptional
Inventorsinventors

The inventor(s) of the instrument, if known

Stringoptional
Pitchpitch

the playing range of the instrument, without image: 'low', 'medium', 'high'

Stringoptional
Relatedrelated

related musical instruments

Stringoptional
Musiciansmusicians

Notable musicians

Stringoptional
Composerscomposers

Notable composers

Stringoptional
Buildersbuilders

Notable music instrument makers

Stringoptional
Sound samplesound sample

Notable sample

Stringoptional
Developeddeveloped

the rough time period (and instrument from which) the instrument was developed (e.g. 'Early 16th century' for the violin, 'Early 18th century from the chalumeau' for the clarinet, etc.)

Stringoptional
Timbretimbre

The sound quality of the instrument

Stringoptional
Volumevolume

How loud the instrument is - 'low', 'medium', 'high'

Stringoptional
Attackattack

how quickly the instrument begins making sound when it starts being played - 'slow', 'medium', 'fast'

Stringoptional
Decaydecay

how long the sound fades after the instrument stops being played: 'slow', 'medium', 'fast'

Stringoptional
Rangerange

The playing range of the instrument (an image is preferred, many are already created, see [[commons:Category:Instrument ranges]]')

Stringoptional
Articlesarticles

Other articles which may be of interest or more information

Stringoptional

See also[සංස්කරණය]