සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව රූපවාහිනී වැඩසටහන්

විකිපීඩියා වෙතින්
{{{වැඩසටහන්_නම}}}
{{{රූපය}}}
{{{යටි ලියමන}}}
මෙලෙසද හඳුන්වනු ලැබේ {{{වැඩසටහන්_නම_2}}}
වර්ගය {{{වර්ගය}}}
හැඩතලය {{{හැඩතලය}}}
නිර්මාණය කරන ලද්දේ {{{නිර්මාතෘ}}}
Developed by {{{developer}}}
රචනය කරන ලද්දේ {{{රචක}}}
අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද්දේ {{{අධ්‍යක්ෂක}}}
Creative director(s) {{{creative_director}}}
Presented by {{{presenter}}}
Starring {{{starring}}}
Judges {{{judges}}}
Voices of {{{voices}}}
Narrated by {{{narrated}}}
Theme music composer {{{theme_music_composer}}}
Opening theme {{{opentheme}}}
Ending theme {{{endtheme}}}
Slogan {{{slogan}}}
Composer(s) {{{composer}}}
Country of origin {{{country}}}
Language(s) {{{language}}}
No. of seasons {{{num_seasons}}}
No. of episodes {{{num_episodes}}} ([[{{{list_episodes}}}|List of episodes]])
Production
Executive producer(s) {{{executive_producer}}}
Co-Executive producer(s) {{{co_exec}}}
Producer(s) {{{producer}}}
Supervising Producer(s) {{{supervising_producer}}}
Associate Producer(s) {{{asst_producer}}}
Consulting Producer(s) {{{consulting_producer}}}
Co-Producer(s) {{{co-producer}}}
Story Editor(s) {{{story_editor}}}
Editor(s) {{{editor}}}
Location(s) {{{location}}}
Cinematography {{{cinematography}}}
Camera setup {{{camera}}}
Running time {{{runtime}}}
Production Company(s) {{{company}}}
Distributor {{{distributor}}}
Broadcast
Original channel {{{network}}}
Picture format {{{picture_format}}}
Audio format {{{audio_format}}}
First shown in {{{first_run}}}
Original run {{{first_aired}}} –
Status {{{status}}}
Chronology
Preceded by {{{preceded_by}}}
Followed by {{{followed_by}}}
Related shows {{{related}}}
External links
[{{{website}}} Official website]
[{{{production_website}}} Production website]
IMDb profile
TV.com summary