සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව කෝච්චි පාර

විකිපීඩියා වෙතින්

     තොරතුරුකොටුව කෝච්චි පාර
{{{caption}}}
දළ විශ්ලේෂණය
Type{{{type}}}
පද්ධතිය{{{system}}}
තත්වය{{{status}}}
Locale{{{locale}}}
Coordinates{{{coordinates}}}
ගමනාන්ත{{{start}}}
{{{end}}}
Continues from{{{continuesfrom}}}
Continues as{{{continuesas}}}
Connecting lines{{{connectinglines}}}
Stations{{{stations}}}
Services{{{routes}}}
Daily ridership{{{ridership}}}
Ridership{{{ridership2}}}
Train number(s){{{trainnumber}}}
Line number{{{linenumber}}}
Colour on map{{{mapcolour}}}
වෙබ්අඩවිය{{{website}}}
ක්‍රියාකාරිත්වය
විවෘතය{{{open}}}
Closed{{{close}}}
Reopened{{{reopen}}}
හිමිකරු{{{owner}}}
ක්‍රියාකරු{{{operator}}}
Conduction system{{{conductionsystem}}}
Character{{{character}}}
Depot(s){{{depot}}}
Rolling stock{{{stock}}}
තාක්ෂණික
No. of tracks{{{notrack}}}
මාර්ග ආමානය{{{gauge}}}
Old gauge{{{ogauge}}}
Loading gauge{{{lgauge}}}
Route availability{{{ra}}}
Minimum radius{{{minradius}}}
විද්‍යුතනය{{{el}}}
Operating speed{{{speed}}}
Highest elevation{{{elevation}}}
Maximum incline{{{maxincline}}}
Rack system{{{racksystem}}}
Route number{{{routenumber}}}
මාර්ග සිතියම