සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව ක්වේසරය

විකිපීඩියා වෙතින්
{{{name}}}
නිරික්ෂණ දත්ත (කාලාරම්භය )
විෂුවදංශය
ක්‍රාන්තිය
මෙයද බලන්න: ක්වේසරය, ක්වේසර ලැයිස්තුව
{{තොරතුරුකොටුව ක්වේසරය
| name =
| image = 
| caption=
| epoch =
| ra = {{RA|00|00|00}}
| dec = {{DEC|±00|00|00}}
| constellation name =
| z =
| dist_ly =
| type =
| appmag_v =
| size_v =
| notes =
| names =
}}