සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව උයන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

This template can be used for any park, nature reserve or gardens.

Copy and paste the template below into the page you want your template in.

{{Infobox park
| name       = 
| alt_name     =
| image      = 
| image_size    = 
| alt       = 
| caption     = 
| type       = 
| location     = 
| coordinates   = {{Coord|NNNNN|NNNNN|type:landmark|display=inline,title}}
| size       = 
| opened      = {{Start date|YYYY}}
| operator     = 
| visitors     = 
| status      = 
| open_dates    = 
| website     = 
| image_dot_map  = 
| dot_mapsize   = 
| dot_map_base_alt = 
| dot_map_alt   = 
| dot_map_caption = 
| dot_x      = 
| dot_y      = 
}}

Only the name parameter is required. If the park has an alternative name (for example, in the native language), this can be specified using the alt_name parameter. If the default image size is not appropriate, the image_size parameter may be used to override the default. If you specify an image you should also specify a value for the alt text parameter for visually impaired readers who might use a screen reader. Please see WP:ALT.

If you leave a field blank, it will not display on the article page.

Use {{coord}} template with display=inline,title to display the coordinates.

The {{convert}} template can be used to display the size (area). Please see WP:UNITS.

The image dot map parameters work the same way as Template:Infobox settlement. If you define image_dot_map, then the other fields become active.

Park Name
اسم الحديقة
Park.jpg
පිහිටීමTownsville, Country
විවෘත කිරීම2000 (2000)
නඩත්තු කිරීමTownsville city council
වාර්ෂික සංචාරක ආකර්ෂණය1,000,000
OpenAll year
වෙබ්-අඩවිය
(Website)
www.example.net
Opened2000 (2000)

The example on the right was created using the following code:

{{Infobox park
|name    = Park Name
|alt_name  = {{lang|ar|اسم الحديقة}}
|image    = Park.jpg
|alt     = City lake, about 200 m in diameter, with a fountain in the center that shoots water about 25 m high. A few small pleasure craft are in the lake. In the background are trees and buildings.
|caption   = Park with fountain and lake
|type    = public park
|location  = Townsville, Country
|coordinates = {{coord|90.000|90.000|type:landmark|display=inline,title}}
|size    = {{convert|100|ha|0}}
|opened   = {{Start date|2000}}
|operator  = Townsville city council
|visitors  = 1,000,000
|open_dates = All year
|website   = [http://www.example.net www.example.net]
}}

Microformat[සංස්කරණය]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "region"
 • "street-address"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.

When giving coordinates, please don't be overly precise.