සැකිල්ල:ට්‍රෝජන් යුද්ධය

විකිපීඩියා වෙතින්

ට්‍රෝජන් යුද්ධය


ඇකිලීස් විසින් තුවාල ලත් පෙට්‍රෝක්ලස්හට උවටැන් කරන අයුරු
(ඇටික් රතු-රූපය කීලික්ස්, වසර 500 පමණ ක්‍රිපූ)