සැකිල්ල:ගිනි දැල් නිවන්නා තරු සම්මානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Antiflame-barnstar.png ගිනි දැල් නිවන්නා තරු සම්මානය
{{{1}}}
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය


භාවිතය

To use this template, add {{subst:ගිනි දැල් නිවන්නා තරු සම්මානය|put your message here ~~~~}} to the talk page of the user you wish to award it to.