සාකච්ඡාව:විද්‍යුත් කෝෂ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ව්ද්යුත් කෝශයක් තනිමෙදි ප්‍රතමයෙන් ඉලෙක්ත්‍රොඩ 2ක් සපයා ගත යුතුය. මෙහිදි එක් ඉලෙක්ට්‍රොඩයකට වඩා අනික් ඉලෙක්ට්‍රඩයෙ සම්මත විභවය අඩු අගයක් විය යුතුය. වඩා ව්ද්යුත් විභවය අති ඉලෙක්ට්‍රොඩය ඔක්සිහරනය සිදුකරයි.