සාකච්ඡාව:චතුරාර්ය සත්‍යය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

"සත්‍යය" ද? "සත්‍ය" ද ?--RsEkanayake 01:25, 2 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)

දෙකම නිවරැදි විය යුතුය. සත්‍යය වඩාත් සුදුයි.--Ravindu Navin (talk) 01:43, 2 සැප්තැම්බර් 2016 (යූටීසී)