සාකච්ඡාව:ගාල්ල අවට පිහිටි විශේෂ ස්ථාන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මාතෘකාව විකියට ගැලපෙන ලෙස සැකසිය යුතුය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:16, 2 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)