සාකච්ඡාව:එස්. ජූඩ් සිල්වා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය Sri Lanka Elle ක්‍රීඩාව පිළිබදව අන්තර්ජාල පිටුව නිර්මානය කිරිම ප්‍රථම එල්ලේ සගරාව නිර්මානය කිරිම වැනි වැදගත් කටයුතු කිහිපයක් කර ඇති දක්ෂ එල්ලේ ක්‍රීඩකයෙකි ඒ පිළීබදව සිතා කටයුතු කරන්නේ නම් මැනවි

උපදෙස් අපේක්ෂෘ කරමි