සාකච්ඡාව:ආර්ථික විද්‍යාවේ මූලික සංකල්ප

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආර්ථික විද්‍යාව විද්‍යාවක්ද?නැත ආර්ථික විද්‍යාව සමාජ විද්‍යවක්ය.එසේ පැවසීමට හේතුව වන්නේ ආර්ථිකය සමාජය හා බැඳී පවතින නිසා එය සමාජ විදයක් වේ — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 112.135.145.217 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 11:46, 12 ජූනි 2014‎ හිදී එක් කර ඇත