සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය

විකිපීඩියා වෙතින්

සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටියක් (ඉංග්‍රීසි:  standard operating procedure, SOP) යනු සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් සිදුකිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා සම්පාදනය කරන ලද පියවරෙන් පියවර උපදෙස් මාලාවකි (step-by-step instructions).

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]