ශුද්ධවූ ලූක් තුමාගේ සුබ අස්න

විකිපීඩියා වෙතින්

holy bible isthe book of christians.this book is divided. ==

ශීර්ෂ පෙළ[සංස්කරණය]

=[සංස්කරණය]

ශීර්ෂ පෙළ[සංස්කරණය]

=[සංස්කරණය]

ශීර්ෂ පෙළ[සංස්කරණය]
=====
=====
==