ශාරීරික යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථාන

විකිපීඩියා වෙතින්
ශාරීරික යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුලත

ව්‍යායාම උපකරණ භාවිතාකර ශාරීරික ව්‍යායාම සිදුකරන ස්ථාන ශාරීරික යෝග්‍යතා මධ්‍යස්ථානවේ.