ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළතීරයන් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
මීගමුව වෙරළතීරය

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ ලැයිස්තුවක් පහත දැක්වේ.

මීගමුව[සංස්කරණය]

ගල්කිස්ස[සංස්කරණය]

ආලන්කුඩා[සංස්කරණය]

කල්පියිය[සංස්කරණය]

කළුතර[සංස්කරණය]

බේරුවල[සංස්කරණය]

බෙන්තොට[සංස්කරණය]

උණවටුන[සංස්කරණය]

මිරිස්ස[සංස්කරණය]

වැලිගම[සංස්කරණය]

පොල්හේන[සංස්කරණය]

දික්වැල්ල[සංස්කරණය]

හික්කඩුව[සංස්කරණය]

කොග්ගල[සංස්කරණය]

තංගල්ල[සංස්කරණය]

ත්‍රීකුණාමලය[සංස්කරණය]

නිලාවැලි[සංස්කරණය]

මඩකලපුව[සංස්කරණය]

පාසිකුඩා සහ කල් කුඩා[සංස්කරණය]

අරුගම්බේ[සංස්කරණය]

කැෂුවරිනා වෙරළ[සංස්කරණය]

කිළාලි වෙරළ[සංස්කරණය]

වන්කලයි[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]