ශ්‍රී ලංකාවේ නර්තනය - යාත් නැටුම්

විකිපීඩියා වෙතින්

යාත් නැටුම් මිනිසුන් තුල පවතින පොදු විශ්වාසයක් වන නොපෙනන විවිධ බල වේග හේතුවෙන් ලෙඩ රෝග වලට ගොදුරු වන රෝගින් පිරිස භාවිතා කරයි. පුද්ගලයෙක් හෝ පවුලකට පැවැත්ම අඩාල වේ නම් ගම් වැසියන්ගේ විශ්වාසයන් වන නොපෙනන බලවේගයන් එයින් මෙම අඩාල වීම සිදු කරනා ලැදැයි අදහසින් 'තොවිල්' කරනු ලබයි.

තොවිල් සාමාන්‍ය චාරිත්‍ර ක්‍රමයක් වන අතර එය ගෙයකට හො පවුලේ හා ඥතීන්ගේ සමන්විත වන අතර, ගම් මඩුව හෝ දෙවොල් මඩුව ශාන්තිකර්මය වලදි ගමේම සහභාගිත්වය ලැබේ. මහසොන් සමයම හා ගරා යැතුම ශාන්ති කර්මයේදි වෙස් මුහුණු නැට්ටුවන්සහභාගි වේ. මහසොන් සන්යමය විශ්වාසයන් පවතී. රංගන ශිල්පියා වලසෙකු පිලිම්බු කරනා වෙස් මුහුණකින් හා ඇදුම් කට්ටලයකින් සැරසි සිටි.බොහො විට මෙහි සාන්ති නැටුම්වන් ද වෙස් මුහුණු 403 මෙයට සහභාගි වේ. දහ අට සන්නිය අසනීස 16 න් පිළිබිඹු කරනා අතර එය යක්ෂයෙන් විසින් ඇති කරන්නක් යැයි විශ්වාස කෙරේ. මෙම චාරිත්‍ර‍ ක්‍රමයෙන් සමහර අවස්ථා වල නර්තන ශිල්පින් වෙස් මුහුණ පැද පෙරෙහැරෙන් ආකාරයෙන් සහභාගි වන අතර සමහර අවස්ථාවල විවිධ වර්ග වෙස් මුහුණු තුලින් විදහපායි. පසු කාලයේ ළමුන් විසින් ද වෙසක් සමයේ වෙස් මුහුණු පැලද ගන්නා අතර විශාල වෙස් මුහුණ වන ඔලු බන්නෝ නැටුම් බාල මහලු සැමගේ විනෝදාංශ්වාදයට හේතු වේ.