ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරධපුර යුගයේ සිටි රජවරුන්

විකිපීඩියා වෙතින්

දුටු ගැමුණු රජතුමා අනුරාධපුර යුගයේ සිටි බල සම්පන්න රජකෙනෙකි