ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Ssc ක්‍රීඩාංගනයපල්⁣ලෙකැ⁣ෙල් ක්‍රීඩාංගනය 
•  ((ගාල්ල ජාත්‍යන්තර :             ක්‍රීඩාංගනය))
   ((හම්බන්තොට සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගනය))

((දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගනය)) ((කුරුණෑගල වෙලගෙදර ක්‍රීඩාංගනය))