අවසරදීමේ දෝෂයකි

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

පහත හේතුව නිසා, ඔබ හට ඊ-තැපැල් පණිවුඩ යවන්න සඳහා අවසර නොමැත:

ඔබ අයැදුම් කර සිටි කාර්යය, ඉදිරි කාණ්ඩයට අයත් පරිශීලකයන්ගේ පරිහරණයට සීමා කර ඇත: පරිශීලකයෝ.