වින්ඩෝස් විස්ටා සංස්කරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Starter Home Basic1,2 Home Premium2 Business1,2,3 Enterprise1,2 Ultimate2
Availability OEM licensing in
Emerging markets
Retail and OEM licensing Volume Licensing Retail and OEM licensing
End of Support 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.10 2017.04.11 2017.04.11 2012.04.10
Maximum physical memory (64-bit mode) N/A 8 GB 16 GB 128 GB 128 GB 128 GB
Maximum physical CPUs supported
(Unlimited multiple cores supported)
1 1 1 2 2 2
32-bit and 64-bit versions 32-bit only Both Both Both Both Both
Running application limit 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Desktop Window Manager නැත ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
වින්ඩෝස් ගගන නැත Partial ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා නැත ඔව් ඔව් ඔව්4 ඔව් ඔව්
Windows Media Center නැත නැත ඔව් නැත නැත ඔව්
Premium games5 නැත නැත ඔව් Disabled by default Disabled by default ඔව්
Joining Windows Server domains නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Remote Desktop Host නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
Group Policy නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්
BitLocker නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Multilingual User Interface Packs නැත නැත නැත නැත ඔව් ඔව්
Complete PC Backup නැත නැත නැත ඔව් ඔව් ඔව්