වින්ඩෝස් විස්ටා සංස්කරණ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
Starter Home Basic1,2 Home Premium2 Business1,2,3 Enterprise1,2 Ultimate2
Availability OEM licensing in
Emerging markets
Retail and OEM licensing Volume Licensing Retail and OEM licensing
End of Support 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.10 2017.04.11 2017.04.11 2012.04.10
Maximum physical memory (64-bit mode) N/A 8 GB 16 GB 128 GB 128 GB 128 GB
Maximum physical CPUs supported
(Unlimited multiple cores supported)
1 1 1 2 2 2
32-bit and 64-bit versions 32-bit only Both Both Both Both Both
Running application limit 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Desktop Window Manager No Yes Yes Yes Yes Yes
වින්ඩෝස් ගගන No Partial Yes Yes Yes Yes
වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා No Yes Yes Yes4 Yes Yes
Windows Media Center No No Yes No No Yes
Premium games5 No No Yes Disabled by default Disabled by default Yes
Joining Windows Server domains No No No Yes Yes Yes
Remote Desktop Host No No No Yes Yes Yes
Group Policy No No No Yes Yes Yes
BitLocker No No No No Yes Yes
Multilingual User Interface Packs No No No No Yes Yes
Complete PC Backup No No No Yes Yes Yes