වින්ඩෝස් විස්ටා සංස්කරණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Starter Home Basic1,2 Home Premium2 Business1,2,3 Enterprise1,2 Ultimate2
Availability OEM licensing in
Emerging markets
Retail and OEM licensing Volume Licensing Retail and OEM licensing
End of Support 2012.04.10 2012.04.10 2012.04.10 2017.04.11 2017.04.11 2012.04.10
Maximum physical memory (64-bit mode) N/A 8 GB 16 GB 128 GB 128 GB 128 GB
Maximum physical CPUs supported
(Unlimited multiple cores supported)
1 1 1 2 2 2
32-bit and 64-bit versions 32-bit only Both Both Both Both Both
Running application limit 3 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Desktop Window Manager No ඔව් ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
වින්ඩෝස් ගගන No Partial ඔව් ඔව් ඔව් ඔව්
වින්ඩෝස් චිත්‍රපට සාදන්නා No ඔව් ඔව් ඔව්4 ඔව් ඔව්
Windows Media Center No No ඔව් No No ඔව්
Premium games5 No No ඔව් Disabled by default Disabled by default ඔව්
Joining Windows Server domains No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Remote Desktop Host No No No ඔව් ඔව් ඔව්
Group Policy No No No ඔව් ඔව් ඔව්
BitLocker No No No No ඔව් ඔව්
Multilingual User Interface Packs No No No No ඔව් ඔව්
Complete PC Backup No No No ඔව් ඔව් ඔව්