විදෘශ්‍ය සෙවුම් යන්ත්‍රය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විදෘශ්‍ය සෙවුම් යන්ත්‍රයක් යනු විදෘශ්‍ය අන්තර්ගතය සඳහා වෙබය පසුගාටන වෙබ්-මූල සෙවුම් යන්ත්‍රයකි.