විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:සංස්කරණ ගණන්කිරීමේ රෝගය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

මේ අවස්ථාවේ ලිපිය පරිවර්තනය කරමින් පවතින බව සලකන්න.(සම්පුර්ණයෙන් නොහැකි වුවත් යම් ප්‍රමාණයකට) පරිවර්තන දෝෂ සිදුවිය හැක්කේ මා ඉංග්‍රීසි නොදන්නා නිසාය.එසේ ඔබ විසින් එම වැරැද්ද හදුනාගතහොත් නිවැරදි කරන්න.--RsEkanayake 05:54, 12 ජනවාරි 2016 (යූටීසී)Reply[reply]