විකිපීඩියා:Unsuccessful requests for adminship/2011

විකිපීඩියා වෙතින්
Candidate Date Closed by Tally
December 2010 –0 successful and 1 unsuccessful candidacies
තඹරු විජේසේකර (2nd) 23 පෙබරවාරි 2011 බිඟුවා (0/4/3)