විකිපීඩියා:Successful requests for adminship/2011

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

2011[සංස්කරණය]

1 promotions in total.

Candidate Date Closed by Tally
ඔක්තෝබර් 2011 – 1 successful and 0 unsuccessful candidacies
Singhalawap 3 ඔක්තෝබර් 2011 බිඟුවා (8/0/3)