විකිපීඩියා:Successful requests for adminship/2006

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

2006[සංස්කරණය]

1 promotions in total.

Candidate Date Closed by Tally
Lee 1 July 2006 (0/0/0)