විකිපීඩියා:Requests for adminship/Tharumaxx

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Tharumaxx[සංස්කරණය]

මෙම අපේක්ෂකයා ගැන ඔබේ අදහස් දක්වන්න ( සංවාද පිටුව) (0/0/0); නිමවීමට නියමිතයි 15:01, 7 මාර්තු 2021 (UTC) Remove the <!-- and --> around subst: in the template (as well as this comment) once you transclude this request.

නම යෝජනා කිරීම[සංස්කරණය]

Tharumaxx[සංස්කරණය]

මෙම අපේක්ෂකයා ගැන ඔබේ අදහස් දක්වන්න ( සංවාද පිටුව) (0/0/0); නිමවීමට නියමිතයි 15:01, 7 මාර්තු 2021 (UTC) Remove the <!-- and --> around subst: in the template (as well as this comment) once you transclude this request.

නම යෝජනා කිරීම[සංස්කරණය]

සැකිලි ලූපය අනාවරණය කෙරිණි: විකිපීඩියා:Requests for adminship/Tharumaxx


අපේක්ෂකයා වෙත: කරුණාකර ඔබේ නාම යෝඡනාව බාරගත් බව මෙහි සඳහන් කරන්න:

අපේක්ෂකයා වෙත යොමු කෙරෙන සම්මත ප්‍රශ්ණ[සංස්කරණය]

විකිපීඩියාවට පරිපාලකයෙකු ලෙසින් කටයුතු කිරීමට ඇති බලාපොරොත්තුව ගැන ස්තුතියි. කරුණාකර පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්ණවලට පිළිතුරු සපයන්න:

1. ඔබ විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පරිපාලක කටයුතු මොනවාද?
A:
2. සිංහල විකිපීඩියාවට ඔබ කල හොඳම දායකත්වය කුමක්ද? ඔබ එසේ සිතන්නේ ඇයි?
A:
3. ඔබ කිසියම සංස්කරණ ගැටුමකට සම්බන්ධ වී තිබේද? එමගින් ඔබ මානසික ආතතියකට ලක්වී ඇත්ද? අනාගතයේදී මෙවන් අවස්ථාවකදී කටතුයුතු කරන්නේ කෙසේද?
A:

සාමාන්‍යය විස්තර සටහන[සංස්කරණය]


මෙම සංවාදය ප්‍රයෝජනවත් හා ආචාර සම්පන්නව තබන්න. ඔබට මෙම පරිශීලකයා නුහුරුයි නම් ඔහුගේ දායකත්වය බලා සංවාදයට එක් වන්න.

සාකච්ඡාව[සංස්කරණය]

සහාය දෙනවා[සංස්කරණය]


විරුද්ධ වෙනවා[සංස්කරණය]


මධ්‍යස්ථ[සංස්කරණය]අපේක්ෂකයා වෙත: කරුණාකර ඔබේ නාම යෝඡනාව බාරගත් බව මෙහි සඳහන් කරන්න:

අපේක්ෂකයා වෙත යොමු කෙරෙන සම්මත ප්‍රශ්ණ[සංස්කරණය]

විකිපීඩියාවට පරිපාලකයෙකු ලෙසින් කටයුතු කිරීමට ඇති බලාපොරොත්තුව ගැන ස්තුතියි. කරුණාකර පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්ණවලට පිළිතුරු සපයන්න:

1. ඔබ විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පරිපාලක කටයුතු මොනවාද?
A:
2. සිංහල විකිපීඩියාවට ඔබ කල හොඳම දායකත්වය කුමක්ද? ඔබ එසේ සිතන්නේ ඇයි?
A:
3. ඔබ කිසියම සංස්කරණ ගැටුමකට සම්බන්ධ වී තිබේද? එමගින් ඔබ මානසික ආතතියකට ලක්වී ඇත්ද? අනාගතයේදී මෙවන් අවස්ථාවකදී කටතුයුතු කරන්නේ කෙසේද?
A:

සාමාන්‍යය විස්තර සටහන[සංස්කරණය]


මෙම සංවාදය ප්‍රයෝජනවත් හා ආචාර සම්පන්නව තබන්න. ඔබට මෙම පරිශීලකයා නුහුරුයි නම් ඔහුගේ දායකත්වය බලා සංවාදයට එක් වන්න.

සාකච්ඡාව[සංස්කරණය]

සහාය දෙනවා[සංස්කරණය]


විරුද්ධ වෙනවා[සංස්කරණය]


මධ්‍යස්ථ[සංස්කරණය]