විකිපීඩියා:අවසර සඳහා ඉල්ලීම්/Pending changes reviewer

විකිපීඩියා වෙතින්

Reviewer (add request)[සංස්කරණය]


Archived approved requests:
ලේඛනාගාරයක් තවම නැත. (තනන්න)
Declined:
ලේඛනාගාරයක් තවම නැත. (තනන්න)

Singhalawap[සංස්කරණය]

I'd like to request 'Reviewer' permissions --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:35, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]