විකිපීඩියා:List of administrator hopefuls

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a page created from Category:Wikipedia administrator hopefuls and periodically updated by a bot. The first section contains users in this category who have made at least 30 edits in the last 2 months (the "active" criteria from WP:LA). For these users the date of first edit is listed, with links to previous RFAs. The second section lists users who have made fewer than 30 edits in the last 2 months with the date of their latest edit and links to previous RFAs. The last section lists users in the category who are already administrators.

Adding yourself to this list[සංස්කරණය]

Any editor is welcome to add themselves to this list, even if they haven't yet finished reading the WP:Administrators' reading list. To do so simply add either of these userboxes to your userspace: {{User wikipedia/Administrator someday}}:

මෙම පරිශීලකයා සිංහල විකිපීඩියාවේ පරිපාලකවරයෙකු නොවනමුත් යම් දිනක එසේ වීමට හැකිවෙතැයි අපේක්‍ෂා කරයි.

{{User wikipedia/Administrator maybe}}

This user is not a Wikipedia administrator, but might like to be one someday...