විකිපීඩියා:Hatnote (බහුරුත්හරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

Wikipedia:Hatnote යනු විකිපීඩියා ලිපි වල තබා ඇති කෙටි සටහන් විශේෂයකි වෙයි.

පහත දෑ සඳහා ද එය භාවිතා විය හැකිය:

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]