විකිපීඩියා:Formatting

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Before creating a new article, please familiarize yourself with the following guidelines on how a Wikipedia article should be created.

Text formatting[සංස්කරණය]

විස්තරය ඔබ ලියන්නේ(Type) ඔබට ලැබෙන්නේ
ඇලකුරු

''ඇලකුරු''

ඇලකුරු

තද පැහැති අකුරු

'''තද පැහැති අකුරු'''

තද පැහැති අකුරු

තද පැහැති ඇලකුරු

'''''තද පැහැති ඇලකුරු'''''

තද පැහැති ඇලකුරු

අභ්‍යන්තර පුරුක (විකිපීඩියාව ඇතුළත)

[[Name of page]]
[[Name of page|display text]]

පිටුවේ නම
display text

බාහිර පුරුක (වෙනත් වෙබ් අඩ‍‍වි සඳහා)

[http://www.example.org]
[http://www.example.org වචනය]
http://www.example.org

[1]
වචනය
http://www.example.org

ශීර්ෂනාමය (Headings)

== මට්ටම් 1 ==
=== මට්ටම් 2 ===
==== මට්ටම් 3 ====
===== මට්ටම් 4 =====
====== මට්ටම් 5 ======

මට්ටම් 1[සංස්කරණය]

මට්ටම් 2[සංස්කරණය]

මට්ටම් 3[සංස්කරණය]

මට්ටම් 4[සංස්කරණය]
මට්ටම් 5[සංස්කරණය]
බුලට් යෙදීම (Bulleted)

* එක
* දෙක
** දෙකයි දශය ඒක
* තුන

 • එක
 • දෙක
  • දෙකයි දශය ඒක
 • තුන
අංක යෙදීම

# එක
# දෙක
## දෙකයි දශය එක
# තුන

 1. එක
 2. දෙක
  1. දෙකයි දශම එක
 3. තුන

ලිපි ආකෘතිකරණය (formatting)[සංස්කරණය]

 • All Wikipedia article should have their title in bold in the introductory paragraph of the article
 • Please use headings as described above, instead of using bold text as the headings
 • As described above, add internal links to other articles mentioned in your article
 • Add external links to the article. However please do not spam, and link to important websites only. (For example the Sri Lanka article will have a link to the official website of the government
 • Add references to your articles describing where you added the text from

Add interwiki links to the related page on the English Wikipedia (Is this necessary, and if it is done, can a bot add the templates linking to other language Wikipedias?) Add relavent external links, but don't spam

ප්‍රවර්ග (Category) වලට එක් කරීම[සංස්කරණය]

Categories are a method Wikipedia users to keep articles in order. For example the article will belong to the category If you are not sure what category to add, leave the

template and an experienced editor will add relevant categories.

පිංතූර ආකෘතිකරණය[සංස්කරණය]

ඔබ නොකල යුතු ‍දෑ..[සංස්කරණය]

 • මාතෘකා පාඨය තද අකුරු Bold නොකරන්න. ඒය Wikipedia වේ සම්මත පිළිවෙත‍ට එදිරිවේ.
 • ලිපිය මත අත්සන් කිරීම හෝ පුද්ගලික තොරතුරු එකතු කිරීම නොකරන්න
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Formatting&oldid=15527" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි